اطلاعیه داوطلبی ۷ باب دکاکین سرای گردی چوک و سه باب دکاکین سرای اندرابی

org_admin
۵۶

Publish Date

Closing Date

پشتنی بانک در نظر دارد به تعداد (7) باب دکاکین واقع داخل و خارج سرای گردی چوک مربوط ناحیه اول شهرکابل و به تعداد (3) باب دکاکین واقع خارج سرای اندرابی مربوط ناحیه دوم شهر کابل ملکیت خویشرا از طریق مجلس داوطلبی برا ی مدت سه سال به کرایه میدهد.

اشخاص انفرادی دارنده جواز نامه فعالیت صنفی که خواهش به کرایه گرفتن آنرا داشته باشند درخواستهای خویشرا الی مدت (21) یوم بعد از تاریخ نشر اعلان به مدیریت املاک، مدیریت عمومی خدمات پشتنی بانک بسپارند خود شان به روز داوطلبی حاضر شرطنامه را مطالعه و تضمین نقدآ اخذ میگردد.

More tenders

Sat, Sep 16 2023 12:17 PM
Background image

داوطلبی هال دوم منزل چهارم گلبهار سنتر ملکیت پشتنی بانک

محترم سردار محمد ولد دین محمد نماینده شرکت (سمارت هاوس) برنده مجلس داوطلبی هال دوم منزل چهارم گلبهار سنتر ملکیت پشتنی بانک به کرایه ماهوار به مبلغ(۷۵۰۰۰)هفتاد پنج هزار افغانی شناخته شده . . .

Sat, Jun 03 2023 12:30 PM Location Mohammad Jan Khan Watt, Kabul, Afghanistan
Background image

سه پایه پایه ماشین های اتومات صرافی ای تی ام

پشتنی بانک جهت پیشبرد امورات کاری خویش به 3 پایه ماشین های  اتومات صرافی ATM طبق  مشخصات شرطنامه ضرورت دارد:

شرکت ها و موسسات  که خواهش تهیه جنس فوق الذکر را داشته باشد درخواستی های . . .

Sat, Jun 03 2023 12:29 PM Location Mohammad Jan Khan Watt, Kabul, Afghanistan
Background image

لینک E1 اتصال نمایندگی

پشتنی بانک در نظر دارد قرارداد لینک E1  اتصال نمایندگی های خویش را با دفتر مرکزی که دارای مشخصات ذیل میباشد با یکی از شرکت های مخابراتی و تکنالوژی عقد نماید.

No

Descript . . .

Back to tenders