داوطلبی هال دوم منزل چهارم گلبهار سنتر ملکیت پشتنی بانک

org_admin
۷۷۷

Publish Date

Closing Date

محترم سردار محمد ولد دین محمد نماینده شرکت (سمارت هاوس) برنده مجلس داوطلبی هال دوم منزل چهارم گلبهار سنتر ملکیت پشتنی بانک به کرایه ماهوار به مبلغ(۷۵۰۰۰)هفتاد پنج هزار افغانی شناخته شده است.

اشخاص ,شرکت ها و موسسات  محترم که خواهش کرایه گرفتن بالا تر از مبلغ متذکره را داشته باشد میتواند درخواست های خویشرا بعد از نشر اعلان الی مدت(۷) یوم به مدیریت عمومی خدمات پشتنی بانک واقع پل باغ عمومی بسپارند تا به مجلس مزاید شامل شوند شرطنامه را مطالعه نموده تضمین نقدا اخذ میگردد.

More tenders

Sat, Sep 16 2023 12:17 PM
Background image

داوطلبی هال دوم منزل چهارم گلبهار سنتر ملکیت پشتنی بانک

محترم سردار محمد ولد دین محمد نماینده شرکت (سمارت هاوس) برنده مجلس داوطلبی هال دوم منزل چهارم گلبهار سنتر ملکیت پشتنی بانک به کرایه ماهوار به مبلغ(۷۵۰۰۰)هفتاد پنج هزار افغانی شناخته شده . . .

Sat, Jun 03 2023 12:30 PM Location Mohammad Jan Khan Watt, Kabul, Afghanistan
Background image

سه پایه پایه ماشین های اتومات صرافی ای تی ام

پشتنی بانک جهت پیشبرد امورات کاری خویش به 3 پایه ماشین های  اتومات صرافی ATM طبق  مشخصات شرطنامه ضرورت دارد:

شرکت ها و موسسات  که خواهش تهیه جنس فوق الذکر را داشته باشد درخواستی های . . .

Sat, Jun 03 2023 12:29 PM Location Mohammad Jan Khan Watt, Kabul, Afghanistan
Background image

لینک E1 اتصال نمایندگی

پشتنی بانک در نظر دارد قرارداد لینک E1  اتصال نمایندگی های خویش را با دفتر مرکزی که دارای مشخصات ذیل میباشد با یکی از شرکت های مخابراتی و تکنالوژی عقد نماید.

No

Descript . . .

Back to tenders