نه باب دکاکین کرایه

org_admin
pb2244

پشتنی بانک در نظر دارد (نه) باب دکاکین زرګری(نمبر٬۲نمبر٬۳نمبر٬4نمبر٬6 نمبر٬8نمبر٬9نمبر٬10نمبر٬11نمبر٬12)واقع پل باغ عمومی مرکز پشتنی بانک مربوط ناحیه دوم شهر کابل ملکیت خود از طریق مجلس داوطلبی برای مدت سه سال به کرایه مبدهد
اشخاص انفرادی که دارنده جواز فعالیت صنفی باشد خواهش به کرایه ګرفتن آنرا داشته باشد در خواست های خویشرا الی مدت (21) یوم بعد از تاریخ نشر اعلان به مدیریت عمومی خدمات پشتنی بانک بسپارند خود شان به روز داوطلبی حاضر شرطنامه را مطالعه وتضمین نقدآن اخذ میګردد
 

Latest announcements

Latest announcements

Sat, May 25 2024 10:34 AM
Background image

د پیرودونکو د سپما حسابونو څخه د بانکی کمیشن وضع کول خبرتیا

خبرتیا !

د پښتني بانک ،دخپلې پالیسۍ او د پیریدونکو دحقوقې د مقررې د حکم مطابق خپلو هغو پیردونکو ته چې پدې بانک کې سپما بانکې حسابونه لرې خبر ورکوي، لدې وروسته ستاسو حسابونو څخه په . . .

Mon, Mar 18 2024 10:44 AM
Background image

شش باب دوکاکین به کرایه


پشتنی بانک در نظر دارد به تعداد (شش) باب دکاکین ملکیت جسونت سنګ واقع کارته پروان مربوط ناحیه دوم شهر کابل که تحت تضمین قرضه مدیریت عمومی حصول قروض پشتنی بانک میباشد از طریق مجلس . . .

Mon, Feb 26 2024 10:53 AM
Background image

تجدید معلومات شناخت مشتریان

با تقدیم احترامات فایقه

به پاسخ مکتوب شماره ۲۳۴۴مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ شما نګاشته می شود

قانون ومقررات باتکی در رابطه به تجدید معلومات شناخت مشتریان (KYC) از راه دور(Online) صراحت ندارد اما . . .

Back to announcements