Mon, Nov 13 2023 9:02 AM
Background image

یک دربند سرای کرایه

پشتنی بانک در نظر دارد (یک) دربند سرای واقع اندرابی  مربوط ناحیه دوم شهر ملکیت خویشرا از طریق مجلس داوطلبی برای مدت پنج سال به کرایه مبدهد
اشخاص انفرادی دارنده جواز فعالیت صنفی که خواهش . . .