تجدید معلومات شناخت مشتریان

org_admin
KYC

با تقدیم احترامات فایقه

به پاسخ مکتوب شماره ۲۳۴۴مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ شما نګاشته می شود

قانون ومقررات باتکی در رابطه به تجدید معلومات شناخت مشتریان (KYC) از راه دور(Online) صراحت ندارد اما از اینکه در زمینه تجدید/ به روز سوابق معلومات مربوط به حسابات بانکی مشتریان از راه دور با استفاده از باب (portal)های مشخص وسایر روش های پذیرفته شده مانعی وجود ندارد بانک های مجوز کشور می توانند به سهم خویش پس از انجام تحقیق همه جانیبه طوریکه خطرات متوقعه حین تطبیق روند مذکور شناسایی ارزیابی ومدیریت ګردد پس از به روز /مرور پالیسی مربوطه در زمینه طوریکه لازم می دانند اجراآت خواهند فرمود شایان ذکر است که اشخاص متبارز سیاسی (PEP) از این امر مستثنی می باشد

 

 

 

 

Documents

KYC form corporate
KYC form individual

Latest announcements

Latest announcements

Sat, May 25 2024 10:34 AM
Background image

د پیرودونکو د سپما حسابونو څخه د بانکی کمیشن وضع کول خبرتیا

خبرتیا !

د پښتني بانک ،دخپلې پالیسۍ او د پیریدونکو دحقوقې د مقررې د حکم مطابق خپلو هغو پیردونکو ته چې پدې بانک کې سپما بانکې حسابونه لرې خبر ورکوي، لدې وروسته ستاسو حسابونو څخه په . . .

Mon, Mar 18 2024 10:44 AM
Background image

شش باب دوکاکین به کرایه


پشتنی بانک در نظر دارد به تعداد (شش) باب دکاکین ملکیت جسونت سنګ واقع کارته پروان مربوط ناحیه دوم شهر کابل که تحت تضمین قرضه مدیریت عمومی حصول قروض پشتنی بانک میباشد از طریق مجلس . . .

Mon, Feb 26 2024 10:53 AM
Background image

تجدید معلومات شناخت مشتریان

با تقدیم احترامات فایقه

به پاسخ مکتوب شماره ۲۳۴۴مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ شما نګاشته می شود

قانون ومقررات باتکی در رابطه به تجدید معلومات شناخت مشتریان (KYC) از راه دور(Online) صراحت ندارد اما . . .

Back to announcements