پشتنی بانک به 3 پایه ماشین های اتومات ضرورت دارد

org_admin
pb2211

((پشتنی بانک جهت پیشبرد امورات کاری خویش به 3 پایه ماشین های  اتومات صرافی ATM طبق  مشخصات شرطنامه ضرورت دارد:)

شرکت ها و موسسات  که خواهش تهیه جنس فوق الذکر را داشته باشد درخواستی های خویش را بعد از تاریخ 1402/08/07 الی مدت بیست و یک یوم به مدیریت عمومی خدمات ریاست پشتنی بانک واقع پل باغ عمومی سپرده ، شرطنامه را در مقابل مبلغ 1500- افغانی اخذ و در روز مجلس داوطلبی خود و یا نماینده با صلاحیت شان تشریف بیاورند))

 

Latest announcements

Latest announcements

Thu, Nov 23 2023 9:05 AM
Background image

پشتنی بانک ضرورت به اوریکل دیتابیس دارد

((پشتنی بانک جهت پیشبرد امورات کاری خویش نیاز به تمدید Oracle Databaseبا مشخصات ذیل ضرورت دارد:)

 

No

Product Details

Backup Database Servers

User . . .

Wed, Nov 22 2023 2:23 PM
Background image

یک باب دکان به کرایه

پشتنی بانک در نظر دارد (یک) دکاکین زرګری نمبر (اول) واقع پل باغ عمومی مرکز پشتنی بانک  مربوط ناحیه دوم شهر کابل  ملکیت خویشرا از طریق مجلس داوطلبی برای مدت سه سال به کرایه مبدهد
اشخاص . . .

Mon, Nov 13 2023 9:02 AM
Background image

یک دربند سرای کرایه

پشتنی بانک در نظر دارد (یک) دربند سرای واقع اندرابی  مربوط ناحیه دوم شهر ملکیت خویشرا از طریق مجلس داوطلبی برای مدت پنج سال به کرایه مبدهد
اشخاص انفرادی دارنده جواز فعالیت صنفی که خواهش . . .

Back to announcements