“DORMANT” اطلاعیه پشتنی بانک در مورد حسابات دورمنت/غیر فعال

org_admin
rrr

مطابق ماده (75) قانون بانکداری به سمع تمام اشخاص که ٬ موسسات و افرادی که در طول (10) سال گذشته نزد این بانک حساب مفتوح داشته اند و از مدت فوق الذکر معاملات بانکی نداشته اند رسانیده میشود تا از نشر اعلان الی مدت (90) یوم به مرکز بانک ،شهری څانګه ها و نمایندگی های ولایات پشتنی بانک مراجعه نموده و حسابات خویش را تجدید نمایند٬ در غیر آن بعداز مدت معینه حسابات شان مسدود و داریی های آن به بانک مرکزی انتقال میابد ٬ آنگاه هیچ نوع شکایات قابل سمع نمی باشد.برای معلومات بیشتر مشتریان محترم بانک میتوانند تا وب سایت پشتنی بانک و روزنامه های انیس و هیواد را مرور نمایند.

لیست حسابات دورمنت/غیر فعال "DORMANT قرار ذیل میباشد.

PashtanyBank Dormant Accounts List

Latest announcements

Latest announcements

Tue, May 02 2023 11:44 AM
Background image

“DORMANT” اطلاعیه پشتنی بانک در مورد حسابات دورمنت/غیر فعال

مطابق ماده (75) قانون بانکداری به سمع تمام اشخاص که ٬ موسسات و افرادی که در طول (10) سال گذشته نزد این بانک حساب مفتوح داشته اند و از مدت فوق الذکر معاملات بانکی نداشته اند رسانیده . . .

Back to announcements