Thu, Nov 02 2023 10:42 AM
Background image

پشتنی بانک به 3 پایه ماشین های اتومات ضرورت دارد

((پشتنی بانک جهت پیشبرد امورات کاری خویش به 3 پایه ماشین های  اتومات صرافی ATM طبق  مشخصات شرطنامه ضرورت دارد:)

شرکت ها و موسسات  که خواهش تهیه جنس فوق الذکر را داشته باشد درخواستی های . . .