اعتبار خط

پشتنی بانک تسهیلات اعتبارخط  اسنادی را برای کلیه مشتریان خود براساس درخواست آنها مطابق با شرایط و ضوابط تعیین شده در پالیسی اعتبارات بانک ، در یک زمان مشخص ارائه می دهد. اعتبار خط یکی از تسهیلات قوی موجود در زمینه امور مالی تجارت ، به ویژه برای واردکنندگان است. این امر وارد کننده را برای مذاکره در مورد معامله با شرایط و شرایط بهتر تسهیل می کند و آنها را قادر می سازد بدون قفل کردن وخرچ کردن وجوه شخصی خود به تجارت بپردازند. پشتنی بانک برای کمک به واردکنندگان ، اعتبار نامه داخلی و خارجی را نیز ارائه می نمایند..

شرائط اعتبار خط پشتنی بانک:

یا انوایس برنامه  درخواست شده همراه با قرارداد تایید شده / فاکتور عملکرد

مجوز قانونی از مقام ذیصلاح

AISA / MOC / MOI / گمرک)

 برنامه های تجاری اینده / راپور مالی حسابرسی شده

 حاشیه نقدی. با این حال ۱۰۰ فیصد ، حاشیه های نقدی پایین تر را می توان به تأمین وثیقه مناسب به اساس تعریف شده پالیسی بانک

کمیشن اعتبار خط ربعوار یا برای ربع اول ۰.۳۰ فیصده و بعد از ان ۰.۲۵ فیصد، ولی از ۳۰۰ دالر امریکایی کمیشن حد اقل سنجش و تخمین میشود.

حاشیه نقدی / وثیقه ای که نزد بانک نگهداری می شود تنها پس از اتمام معامله  به مشتری بر گردد