سویفت

مشتریان عزیز !

پشتنی بانک با ایجاد روابط با یکی از بانکهای معتبر در خارج از کشور آمادۀ پذیرش فرمایشات صادره " از داخل به خارج از کشور"  با پول ایرو/ دالر بوده و به همین ترتیب فرمایشات واردۀ مشتریان خویش " انتقال پول از خارج به داخل کشور " را با پول دالر و ایرو پذیرا میباشد.

مشتریان محترم بانک میتوانند از این امکانات با شرایط سهل استفاده نمایند.

 

لیلب