حسابات جعبه های محفوظ پشتنی بانک

پشتنی بانک خدمات جعبه های محفوظ را برای افراد و موسسات  تجارتی وغیر تجارتی فراهم نموده است  تا اسناد ها ، زیورات و اشیای قیمتی خویش را درآن محفوظ نموده و ازخطر دزدی ، مفقودشدن ، حریق و سایرعواقب غیرمترقبه مصئون نمایند. تمام افراد ونهادها میتوانند جعبه های محفوظ خویش را با پشتنی بانک افتتاح نموده و غرض تصفیه کرایه جعبه های محفوظ  درعین زمان داشتن یک حساب جاری یا پس اندازضروری میباشد.
پشتنی بانک، بانک خودما
pb