سهم داران

پشتنی بانک یک بانک دولتی است و همه سهامداران آن از دولت و نهادهای دولتی متشکل شرح زیر است

11111