حساب تجارتی

لیست اسناد مورد ضرورت برای افتتاح حساب تجارتی  و شرکت

1.جواز تجارتی شرکت.

2.درخواستی شرکت بخاطر افتتاح حساب در سربرګ شرکت.

3.تذکره یا پاسپورت اصلی صلاحیتداران حساب.

4.عکس دارنده صلاحیتداران.

5.تصدیق خط جواز شرکت از طرف وزارت تجارت و صنایع یا وزارت/اداره مربوطه.

6.امضا و نشان انګشت صلاحیتداران حساب.

7.ایمیل ادرس شرکت و صلاحیتداران حساب.

8.نوع استفاده از حساب توسط صلاحیتداران حساب در سربرک شرکت.

9.در سربرک شرکت ادرس ثبت شده و ادرس فعلی شرکت.

10.اسناد حمایوی شرکت از قبیل بیل و رسیدات خریداری و فروشات، راپور های مالی و غیره.

11.انتخاب نوع حساب برای افتتاح حساب.

1.انتخاب حساب.

2.انتخاب سعر حساب.

3.نوع تجارت.

4.چیک نمودن شرکت در لیست تماشا.

5.چیک نمودن شرکت در لیست سیاه ملل متحد.

6.صنف خطر، بخش که اسناد را از مشتری تسلیم میشود.

12.فورم شناخت مشتری را به دقت خانه پری کردن و از اشتباه خود داری نمودن.