حسابات امانات معیادی نخبه گان

عرضۀ خدمات بانکی برای نخبه گان :  

حسابات امانات معیادی نخبه گان :

خدمات بانکداری برای نخبه گان در پشتنی بانک شامل سرویس / خدمات عالی بوده حین داد وستد پولی خویش میتوانید از خدمات و امکانات خاص آن استفاده نمایید. این محصول شامل انواع و اقسام خدمات به گونۀ رایگان درداخل کشور و در جریان سفر برای مشتریان عزیز میباشد. طرح و دیزاین این محصول برای آنعده مشتریان عزیز است که در صدد دریافت خدمات - روش و رفتار عالی در مربوطات پشتنی بانک اند.

به عنوان یکی از مشتریان نخبه گان شما قادر به استفاده از سالون خاص " نخبه گان " بوده علاوتاً مسئول عرضۀ خدمات مشتریان حاضر به همکاری های همه جانبه در معاملات بانکی شما خواهد بود . شما میتوانید معاملات بانکی خویش را در یک محل خاص و مطمین انجام دهید.

با پشتنی بانک پیوسته و خدمات عالی و مختص به بانکداری نخبه گان را تجربه نمایید.

شرایط / تسهیلات برای افتتاح حساب :

  1. داشتن اسناد قانونی تثبیت هویت " تذکره "

  2. سپرده ها صرف با پول دالر

  3. حد اقل سپرده ها : 100,000 دالر

  4. بدون اخذ کمیشن حق الحفاظت حساب

  5. تسهیلات استفاده از SMS بدون اخذ کمیشن خدمات بانکی

  6. دسترسی آنلاین به حسابات به گونۀ رایگان

  7. دریافت صورتحساب بانکی به گونۀ رایگان

  8. دسترسی و اجازۀ دخول به سالون نخبه گان

  9. همکاری و هماهنگی از جانب مسئول عرضۀ خدمات

محصولات بانکی نخبه

نقره یی

خصوصیات:

طرح حساب جاری با داشتن امکانات انتقال بیلانس از حساب جاری به حساب امانت میعادی به گونۀ اتومات. این طرح مشمول امتیاز به خصوص برای مشتریان محترم بوده که شامل 15 فیصد تخفیف در کمیشن خدمات بانکی در مقایسه با سایر حسابات مشتریان بانک میباشد. مشروط براینکه تحویلی و برداشت پول در حسابات امانات معیادی بمنظور تصفیۀ قروض و یا اقساط نباشد.

طلایی

خصوصیات:

طرح حساب جاری با داشتن امکانات انتقال بیلانس از حساب جاری به حساب امانت میعادی به گونۀ اتومات. این طرح مشمول امتیاز به خصوص برای مشتریان محترم بوده که شامل 25 فیصد تخفیف در کمیشن خدمات بانکی در مقایسه با سایر حسابات مشتریان بانک میباشد. مشروط براینکه تحویلی و برداشت پول در حسابات امانات معیادی بمنظور تصفیۀ قروض و یا اقساط نباشد

پلاتنیم

 

خصوصیات:

طرح حساب جاری با داشتن امکانات انتقال بیلانس از حساب جاری به حساب امانت میعادی به گونۀ اتومات. این طرح مشمول امتیاز به خصوص برای مشتریان محترم بوده که شامل 50 فیصد تخفیف در کمیشن خدمات بانکی در مقایسه با سایر حسابات مشتریان بانک میباشد. مشروط براینکه تحویلی و برداشت پول در حسابات امانات معیادی بمنظور تصفیۀ قروض و یا اقساط نباشد.