حســاب جــاری

farid_osuli

حسابات جاری در پشتنی بانک با طراحی خاص قادر به مواظبت از تمامی نیازمندی های مالی شما بوده با ایجاد امکانات و تسهیلات عالی فراهم کنندۀ فرمایشات تجاری " داخلی و بین المللی " مشتریان عزیز خویش میباشد.

اسناد الزامی برای افتتاح حسابات جاری:

 1. اشخاص انفرادی
 • تذکرۀ تابعیت / پاسپورت
 • جواز تجارتی
 • نمبر تثبیت / هویت مالیاتی
 1. سایر مشتریان همچو ارگانهای دولتی – انجیو ها و ادرات غیر مفادی :
 • داشتن جواز تجارتی
 • سند رسمی از ثبت و موجودیت اداره
 • اساسنامه شرکت
 • موجودیت تصمیم کتبی هیئات عامل برای افتتاح حساب
 • موجودیت تذکره تابعیت / پاسپورت صلاحیت داران حساب.
 • نمبر تشخیصیه / هویت مالیاتی
 • معرفی خط از آدرس یکی از صلاحیت داران حساب.

 

سشیسی