Planned services

حســاب جــاری

حسابات جاری در پشتنی بانک با طراحی خاص قادر به مواظبت از تمامی نیازمندی های مالی شما بوده با ایجاد امکانات و تسهیلات عالی فراهم کنندۀ فرمایشات تجاری " داخلی و بین المللی " مشتریان عزیز خویش میباشد.

اسناد الزامی برای افتتاح حسابات جاری:

 1. اشخاص انفرادی
 • تذکرۀ تابعیت / پاسپورت
 • جواز تجارتی
 • نمبر تثبیت / هویت مالیاتی
 1. سایر مشتریان همچو ارگانهای دولتی – انجیو ها و ادرات غیر مفادی :
 • داشتن جواز تجارتی
 • سند رسمی از ثبت و موجودیت اداره
 • اساسنامه شرکت
 • موجودیت تصمیم کتبی هیئات عامل برای افتتاح حساب
 • موجودیت تذکره تابعیت / پاسپورت صلاحیت داران حساب.
 • نمبر تشخیصیه / هویت مالیاتی
 • معرفی خط از آدرس یکی از صلاحیت داران حساب.

 

سشیسی

بیشتر

حساب پس انداز

پشتنی بانک امتیاز افتتاح حسابات پس انداز در مطابقت با ضروریات مشتریان را در مارکیت دارا میباشد. با دسترسی آسان به سپرده های موجود در حسابات ،  مشتریان محترم بانک میتوانند در هر وقت و زمان در تمام نقاط کشور از تسهیلات خوب ایجاد شده درحسابات پس انداز پشتنی بانک استفاده نمایند. حسابات پس انداز شما در انگشتان شما است. با استفاده ازامکانات موباییل بانکنگ – آنلاین بانکنگ و ماشین های ATM با سهولت و مصؤنیت تمام میتوانید دسترسی به وجوه نقدۀ تان داشته باشید.

اسناد الزامی برای افتتاح حسابات پس انداز :

 1. اشخاص انفرادی

 • تذکرۀ تابعیت / پاسپورت

 • جواز تجارتی
 • نمبر تثبیت / هویت مالیاتی
 1. سایر مشتریان همچو ارگانهای دولتی – انجیو ها و ادرات غیر مفادی :
 • داشتن جواز تجارتی
 • سند رسمی از ثبت و موجودیت اداره
 • اساسنامه شرکت
 • موجودیت تصمیم کتبی هیئات عامل برای افتتاح حساب
 • موجودیت تذکره تابعیت / پاسپورت صلاحیت داران حساب.
 • نمبر تشخیصیه / هویت مالیاتی
 • معرفی خط از آدرس یکی از صلاحیت داران حساب.

شرایط و تسهیلات در حسابات پس انداز :

 1. تسهیلات ایجاد شده در حسابات پس انداز برای اشخاص انفرادی است.
 2. افتتاح حسابات به پول افغانی و دالر میباشد.
 3. امکانات داشتن صلاحیت های مشترک در حسابات موجود است.
 4. پرداخت تکتانه در مطابق با نرخ مارکیت.
 5. خدمات رایگان کارت ماشین های اتومات صرافی با لمت برداشت مبلغ 30,000 افغانی و 500 دالر در روز.
 6. حد اقل بیلانس حسابات مبلغ 5,000 افغانی و 100 دالر
 7. پرداخت مفاد در اخیر سال .
 8. اشخاص زیر سن کمتر از 18 سال در موجودیت اشخاص حمایت کنندۀ شان میتوانند حسابات پس انداز افتتاح نمایند.
 9. تمامی تحویلی ها و برداشت ها بدون کمیشن بانکی .
 10. اصدار صورت حساب بانکی به گونۀ رایگان در ماه یک مرتبه.
 11. اصدار سرتیفیکیت بیلانس موجود در حسابات از آدرس عموم مراکز متعلق به پشتنی بانک.
 12. صرف مبلغ 250 افغانی کمیشن بستن حسابات بانکی.

 

بیشتر

حساب میعادی

هدف از افتتاح حسابات امانات معیادی گذاشتن پول در حسابات برای مدت طولانی بوده که نیاز عاجل برای پول نقد نزد مشتریان متصور نمیباشد. سپرده ها در این حسابات با تعین معیاد ثابت مورد قبول بوده که باز پرداخت آن نیز با ذکر تاریخ مشخص میگردد. اینکه سپرده ها در حسابات امانات معیادی برای مدت طولانی بوده بانک میتوانند سرمایه گذاری ها را برای مدت طولانی داشته و بدین ترتیب مشتریان محترم میتوانند با مفاد خوب و فضای امن و مصئون از این امکانات استفاده نمایند.

اسناد الزامی برای افتتاح حسابات معیادی :

 1. اشخاص انفرادی
 • تذکرۀ تابعیت / پاسپورت
 • جواز تجارتی
 • نمبر تثبیت / هویت مالیاتی
 1. سایر مشتریان همچو ارگانهای دولتی – انجیو ها و ادرات غیر مفادی :
 • داشتن جواز تجارتی
 • سند رسمی از ثبت و موجودیت اداره
 • اساسنامه شرکت
 • موجودیت تصمیم کتبی هیئات عامل برای افتتاح حساب
 • موجودیت تذکره تابعیت / پاسپورت صلاحیت داران حساب.
 • نمبر تشخیصیه / هویت مالیاتی
 • معرفی خط از آدرس یکی از صلاحیت داران حساب.

واجدین شرایط افتتاح حسابات امانات معیادی:

 1. افتتاح حسابات برای اشخاص انفرادی و نیز به گونۀ مشترک میباشد.
 2. افتتاح حسابات برای متصرفین و شرکای شرکت ها.
 3. افتتاح حسابات برای شرکت های محدودالمسئولیت .
 4. افتتاح حسابات برای سکتور معارف – صحت و سایر دوایر و ارگانهای محترم دولتی .
 5. افتتاح حسابات برای انجیو ها و اتحادیه ها .
 6. اشخاص انفرادی که سن شان کمتر از (18) سال باشد نیز میتوانند حسابات امانات معیادی را در حضور داشت حمایت کننده گان حکمی و حقیقی شان افتتاح نموده و همین اشخاص از حقوق مشتریان الی تکمیل سن قانونی اش میتوانند نماینده گی نمایند.
 7. خصوصیات افتتاح حسابات امانات معیادی :

 8. افتتاح حسابات با پول افغانی – دالرامریکایی – پوند انگلیسی و یورو.
 9. رسید دیپوزت به دارنده گان حسابات امانات معیادی اصدار گردیده و همچنان اطلاعیۀ رسمی پیرامون انقضاء مدت جهت برداشت پول به آدرس مشتریان محترم نیز اصدار میگردد.
 10. موجودیت چکبک در حسابات امانات معیادی الزامی نبوده در صورت نیاز به برداشت مقداری از پول دیپوزت شده با 1 فیصد تنزیل در نرخ پشنهاد شده در برابر بینلانس باقیماندۀ حساب مشتری اقدام میگردد.
 11. اما در صورتیکه حساب امانت معیادی بمنظور تمدید دوره های جدید بسته گردد در آن صورت تابع سنجش جریمه نخواهد بود.
 12. قبولی سپرده ها در حسابات امانات معیادی حد اقل برای مدت 3 ماه و حد اکثر آن برای مدت 5 سال خواهد بود. امکانات تمدید ان برای دوره های بعدی حسب فرمایش مشتریان محترم بانک خواهد بود.

 

یبسل

بیشتر