قرضه های مصرفی

پشتنی بانک وام های کوچک مصرفی را برای اهداف شخصی ، خانوادگی یا خانگی ارائه می دهد. وام های مصرفی وام های بدون وثیقه برای افرادی است که شاغل هستند. پس از تحقق معیارهای تعریف شده در پالیسی اعتبارات پشتنی بانک ، وام مصرفی می تواند ظرف 24 ساعت بعد از طی مراحل اسناد پرداخت شود.

انواع قرضه های مصرفی:

۱.تمویل موتر

۲.قرضه در مقابل طلا

۳.قرضه های شخصی

 

 شــرطــنامه                        Download File  (دانلود)

لینک دانلود شرطـنامه

   شــرطــنامه اجـرای قـرض های کوچــک  مصرفی